Kodex chování

Od svého založení v roce 1963 se společnost Cellofoam GmbH & Co. KG ve všech svých obchodních aktivitách spojuje podnikatelské a etické zásady. Naše výrobky jsou vyráběny v Evropě a je pro nás samozřejmostí dodržovat všechny evropské normy, zákony a předpisy.

Jsme přesvědčeni, že ekonomické a etické zásady se vzájemně nevylučují. Naopak, tyto zásady jsou vedle vysoce kvalitních inovativních výrobků a silné orientace na zákazníka základem dlouhodobého úspěchu společnosti.

Náš Kodex chování, který najdete v příloze, stanovuje naše sdílené hodnoty, jimiž se řídí naše rozhodnutí a jednání v každodenním styku se zaměstnanci, obchodními partnery a úřady.

1. Základní principy správy a řízení společností

1.1 Dodržování právních předpisů
Společnost Cellofoam se jako středně velká firma řízená vlastníkem zavazuje k tomu, že veškeré své obchodní aktivity bude provádět plně v souladu s právními předpisy a v souladu se zásadami společenské odpovědnosti. Společnost dodržuje všechny platné zákony a předpisy zemí, ve kterých podniká. Úplné dodržování platných zákonů v těchto zemích je pro nás pouze minimálním požadavkem pro všechny naše činnosti.

1.2 Etické hodnoty
Kromě plného dodržování zákonů se vnitřní i vnější vztahy společnosti Cellofoam řídí všeobecně uznávanými etickými hodnotami a zásadami, jako jsou transparentnost, spravedlnost, integrita, rovná práva, udržitelnost a respekt k lidské důstojnosti.

2. Rozsah použití

Tento etický kodex představuje závazný rámec pro chování zaměstnanců a vedení společnosti Cellofoam GmbH & Co. KG, Cellofoam International GmbH & Co. KG a Cellofoam Germany GmbH & Co. KG a ve všech kancelářích a výrobních závodech společnosti. Rovněž od našich dodavatelů očekáváme, že se zaváží k dodržování rovnocenného kodexu chování a budou jej dodržovat.

3. Hlavní zásady

3.1 Spravedlivá soutěž
Společnost Cellofoam vděčí za svůj úspěch vynikajícím výkonům, vynikajícím výrobkům a poctivým konkurenčním praktikám. Nikdy se neuchýlíme k neetickým nebo nezákonným obchodním praktikám. Společnost přijímá zásady spravedlivé hospodářské soutěže a je připravena čelit výzvám, které z ní vyplývají. Dodržujeme všechny antimonopolní zákony a předpisy. Nezákonné dohody o cenách nebo jiných podmínkách s konkurencí jsou v rozporu s našimi zásadami řízení společnosti.

3.2 Zamezení střetu zájmů
Vedení a zaměstnanci společnosti Cellofoam dbají na to, aby se vyhnuli jakékoli osobní závislosti na zákaznících a dodavatelích společnosti nebo závazkům vůči nim. Zaměstnanci nesmějí přijímat ani poskytovat dary nebo jiné výhody, u nichž lze důvodně předpokládat, že mohou potenciálně ovlivnit obchodní rozhodnutí zúčastněných osob. Společnost nebude tolerovat úplatkářství nebo korupci v jakékoli formě.

3.3 Důvěrnost
Vedení a zaměstnanci společnosti Cellofoam zachovávají mlčenlivost o všech provozních a obchodních tajemstvích svých obchodních partnerů i společnosti samotné. Žádná taková tajemství nebudou předávána třetím osobám bez řádného povolení. Dbáme rovněž na ochranu vlastních práv duševního vlastnictví a respektujeme práva našich partnerů a třetích stran.

3.4 Ochrana životního prostředí
Společnost Cellofoam se zavazuje k ochraně životního prostředí a jedná ekologicky odpovědně, aby zachovala dostupné přírodní zdroje. V této souvislosti se společnost snaží zavádět udržitelné výrobní metody.

3.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Dodržováním všech předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci chráníme zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců. Pravidelná školení a instruktáže zajišťují, že všichni zaměstnanci jsou seznámeni s bezpečnostními předpisy vztahujícími se na jejich pracovní prostředí. To pomáhá předcházet pracovním úrazům a zraněním.

3.6 Nediskriminace a rovné příležitosti
Společnost striktně odmítá jakoukoli formu diskriminace při náboru zaměstnanců a při jakýchkoli dalších rozhodnutích týkajících se zaměstnanců. To se týká zejména nerovného nebo nespravedlivého zacházení na základě etnického nebo národnostního původu, pohlaví, věku, barvy pleti, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení nebo jiných znaků chráněných antidiskriminačními zákony. Ve společnosti netolerujeme žádnou formu fyzického ani psychického násilí.

3.7 Pracovní normy
Společnost Cellofoam dodržuje všechny platné zákony o zaměstnanosti a pracovní dohody. Dodržujeme všechna platná pravidla a dohody o pracovní době a přestávkách. Společnost Cellofoam vyplácí spravedlivé mzdy/platy a dodržuje zákony o minimální mzdě v každé zemi, kde působí. Společnost odmítá dětskou práci a jakoukoli formu nucené práce a nebude takové praktiky praktikovat ani schvalovat.

3.8 Ochrana soukromí
Společnost Cellofoam si uvědomuje důležitost a citlivost otázek ochrany osobních údajů. Shromažďování, zpracovávání, používání nebo zveřejňování osobních údajů je přípustné pouze tehdy a v takovém rozsahu, v jakém je to nutné pro dosažení těch zákonných účelů, které byly předem definovány a jasně uvedeny.

4. Dodržování kodexu chování

Tento Kodex chování je zpřístupněn ve snadno srozumitelném jazyce. Zaměstnanci společnosti Cellofoam na všech hierarchických úrovních jsou povinni přijmout, dodržovat a podporovat zásady stanovené v tomto Kodexu chování.

Nacházíte se: O společnosti Soulad s předpisy