Děláme svět tišším

Jsme Vaším specialistou v oblasti zvukových izolací pro průmyslové a technické aplikace.

APLIKACE SONIFLEX

Měření prostorové akustiky
Změřte dobu dozvuku v několika krocích

Cellofoam YouTube kanál

Od nynějška vám budeme pravidelně zprostředkovávat pohled do zákulisí společnosti
Cellofoam International GmbH & Co. KG.

SNIŽOVÁNÍ HLUKU ZDRAVOTNICKÝCH PŘÍSTROJŮ

Naše výrobky nacházejí široké uplatnění i v oboru zdravotnické techniky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení
1.1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) upravují běžnou obchodní spolupráci     
          mezi společností Cellofoam CZ s.r.o. (dále jen jako “Prodávající”) a jejími zákazníky (dále jen
          “Kupující”
) a aplikují se na všechny vztahy Prodávajícího, ve kterých na ně bylo odkázáno.

1.2.    Případná písemná smluvní ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím mohou vyloučit aplikaci
          konkrétních ustanovení těchto VOP, takové ujednání se nedotýká platnosti ostatních ujednání 
          VOP.

1.3.    Odlišné obchodní podmínky Kupujícího budou platit pouze tehdy, pokud budou Prodávajícím
          výslovně uznány.

1.4.    Dodané produkty splňují pouze normy, směrnice a zkoušky, které jsou uvedené v aktuálních
          technických listech materiálů nebo které byly výslovně písemně sjednány s Kupujícím. Kupující
          neočekává žádné vlastnosti produktů nebo jejich použití, jestliže nebyly takové vlastnosti
          výslovně písemně sjednány.

2. Uzavření a vymezení kupní smlouvy
2.1.    Kupní smlouva je uzavřena na základě závazné objednávky Kupujícího a jejího písemného        
          potvrzení Prodávajícím.

2.2.    Objednávka musí být doručena Prodávajícímu písemně, faxem, dopisem či elektronicky
          (e-mailem). Při elektronickém odeslání objednávky nahrazuje podpis jméno osoby zasílající
          objednávku. Potvrzení objednávky provede pověřený pracovník Prodávajícího nejdéle do 3
          pracovních dnů od obdržení objednávky a způsobem dohodnutým s Kupujícím.

3. Ceny, platby
3.1.    Cena zboží, pokud není nabídkou nebo rámcovou smlouvou určeno jinak, se rozumí „ze skladu
          Prodávajícího“, tj. nezahrnuje náklady na dopravu zboží ke Kupujícímu.

3.2.    Všechny ceny jsou uváděny bez zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (DPH). K cenám je
          účtována DPH v aktuální zákonem stanovené sazbě.

3.3.    Kupující je povinen zaplatit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním převodem na účet
          Prodávajícího uvedený na vystaveném daňovém dokladu, nebo v hotovosti při předání zboží.

3.4.    V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za zaplacenou okamžikem připsání
          příslušné částky ve prospěch účtu Prodávajícího, uvedeného na daňovém dokladu.

3.5.    Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí daňový doklad, na kterém je uvedeno, že platba bude
          provedena v hotovosti.

3.6.    Kupní cena za dodané zboží je splatná do data uvedeného na vystaveném daňovém dokladu.

3.7.    Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu podle pravidel stanovených v těchto VOP,
          nemá-li s Prodávajícím sjednány platební podmínky odchylné. V případě, že se Kupující ocitne v
          prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši   
          0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení

4. Dodání zboží, dodací lhůty
4.1.    Prodávající je oprávněn dle vlastního uvážení odhadnout datum dodání dle obvyklé praxe.
          Dodací lhůta počíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy, popřípadě až od okamžiku, kdy
          Prodávající obdrží veškeré podklady, dokumenty a údaje, které se jí zavázal poskytnout Kupující.

4.2.    Nedodání zboží v dodací lhůtě neopravňuje Kupujícího k náhradě újmy nad rámec sjednaného
          či zákonných ustanovení, ani k neplnění ostatních smluvních povinností vůči Prodávajícímu.
          Kupující je však oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, pokud Prodávající není schopen
          objednané zboží dodat ani v přiměřené dodatečné lhůtě dohodnuté písemně s Kupujícím.

4.3.    Dodací lhůta se prodlouží o takové období, o něž je plnění Prodávajícího ze smlouvy zpožděno
          vlivem vyšší moci na výrobu Prodávajícího či jeho dodavatelů jakož i v případech, kdy je výroba
          narušena pracovními spory, stávkami a výlukami. Prodávající se zavazuje okamžitě informovat
          Kupujícího o shora uvedených okolnostech. Trvá-li situace způsobená vlivem vyšší moci déle než
          3 měsíce, jsou Prodávající i Kupující oprávněni smlouvu vypovědět.

4.4.    K přiměřenému prodloužení dodací lhůty může Prodávající přistoupit také v okamžiku, kdy je
          Kupující v prodlení s plněním svých smluvních povinností vůči Prodávajícímu.

4.5.    Pokud si Prodávající a Kupujícím sjednali smluvní pokutu za pozdní plnění, potom je Prodávající
          povinen uhradit tuto smluvní pokutu pouze tehdy, bylo-li toto pozdní plnění způsobeno úmyslně
          či nedbalostí a pokud Kupující předloží doklad o tom, že v důsledku tohoto pozdního
          plnění utrpěl škodu. Smluvní pokuta nesmí nikdy převyšovat škodu, která Kupujícímu skutečně
          vznikla.

4.6.    Prodávající je oprávněn k dílčímu plnění v přiměřeném rozsahu.

5. Přechod rizik a vlastnického práva
5.1.    Veškerá rizika spojená s dodávkou zboží dodávaným ze strany Prodávajícího přechází na
          Kupujícího k okamžiku, kdy se zboží považuje za dodané. Riziko v průběhu nakládání, přepravy,
          vykládky zboží stejně jako náklady  na pojištění zboží nese Kupující, a to i přesto, že ji realizuje
          Prodávající.

5.2.    Veškerá průmyslová práva a práva duševního vlastnictví ke zboží nebo práva související s
          dodaným zbožím nebo dokumenty, produkty a/nebo službami v souvislosti s dodaným zbožím
          zůstávají ve vlastnictví Prodávajícího nebo oprávněných třetích osob.

6. Záruka
6.1.    Prodávající ručí za kvalitu a jakost zboží v takovém rozsahu, že v případě vad v konstrukci,
          materiálu nebo povrchové úpravě, které jsou zjištěny během záruční doby dvanácti měsíců a u
          nichž je řádným způsobem předložen reklamační nárok, dle vlastního uvážení znovu dodá bez
          dalších nákladů nebo opraví zdarma předmětné zboží, nebo vrátí Kupujícímu přiměřenou část
          ceny a to v plné nebo částečné výši faktury za předmětné zboží. Pokud jde o zjevné vady,
          Kupující je povinen předložit nárok nejpozději při kontrole nebo zkouškách, nebo pokud tato
          kontrola nebo zkoušky nebyly dohodnuty, písemně do čtrnácti dnů od dodání, přičemž při
          nesplnění této lhůty jakýkoliv nárok vůči Prodávajícímu zaniká. Nároky v souvislosti s jinými
          vadami je nutno předložit písemně do čtrnácti dnů poté, co se objeví, jinak hrozí ztráta nároku
          vůči Prodávajícímu. Jakékoli právo na záruku zaniká, pokud:

6.1.1. Nebyly dodrženy pokyny Prodávajícího pro uskladnění, umístění, instalaci, montáž, údržbu nebo
          užití;

6.1.2. Dodané zboží není užíváno řádným způsobem nebo jinak než v souladu s dohodnutým nebo
          obvyklým účelem;

6.1.3. Kupující nebo třetí osoba, která nebyla pověřena Prodávajícím, provedly úpravy zboží dodaného
          Prodávajícím, které nejsou v souladu s obvyklým použitím a účelem zboží;

6.1.4. Kupující nesplnil své povinnosti vůči Prodávajícímu, které mu vyplývají ze smlouvy, nebo je
          nesplnil řádně a včas.

7. Závěrečná ustanovení
7.1.    Veškeré vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím neupravené těmito VOP se řídí smlouvou
          uzavřenou mezi Prodávajícím a Kupujícím a ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského
          zákoníku platném znění.

7.2.    Pro všechny smluvní i mimosmluvní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím platí právo České
          republiky s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

7.3.    Všechny spory, které by mohly vzniknout na základě nebo v souvislosti se smlouvou mezi
          Prodávajícím a Kupujícím, budou řešeny věcně příslušným českým soudem. Místně příslušným
          bude soud určený dle sídla Prodávajícího ke dni podání žaloby.

7.4.    Je-li nebo stane-li se jedno nebo více ustanovení těchto VOP z jakýchkoliv důvodů neplatným,
          nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení těchto VOP.

7.5.    Prodávající a Kupující podpisem smlouvy vyslovují svůj souhlas s těmito VOP a zavazují se, že se
          jimi budou řídit.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01. 01. 2018.