Děláme svět tišším

Jsme Vaším specialistou v oblasti zvukových izolací pro průmyslové a technické aplikace.

Snižování hluku lodí

Osvědčené zvukově izolační materiály máme také pro lodě, od plachetnic až po motorové čluny.

Snižování hluku kolejových vozidel

Naše materiály se používají také při výrobě kolejových vozidel, jako jsou lokomotivy

Snižujeme hluk kolových nakladačů

Pro vývoj účinných opatření na trvalé snížení hluku stavebních a zemědělských strojů

Snižujeme hluk autobusů

Pohodlně cestovat a pracovat v klidném prostředí – to vše vám umožníme poskytnutím

Snižování hluku kávovarů

Existuje velké množství spotřebičů (vysavače, pračky, kávovary a mnoho dalších)

Všeobecné obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují běžnou obchodní spolupráci mezi prodávajícím a kupujícím a aplikují se na všechny vztahy prodávajícího, ve kterých na ně bylo odkázáno. Případná písemná smluvní ujednání mezi stranami mohou stanovit odlišný způsob řešení některých dílčích ujednání s tím, že toto nedotýká platnosti ostatních ujednání VOP. Odlišné obchodní podmínky zákazníka budou platit pouze tehdy, pokud budou společností Cellofoam CZ výslovně uznány. Dodané produkty splňují pouze normy, směrnice a zkoušky, které jsou uvedené v aktuálních technických listech materiálů nebo které byly výslovně písemně sjednány s objednatelem. Objednatel neočekává žádné vlastnosti produktů nebo jejich použití, jestliže nebyly takové vlastnosti výslovně písemně sjednány.

2. Uzavření a vymezení kupní smlouvy
Kupní smlouva je uzavřena na základě závazné objednávky kupujícího a jejího potvrzení společností Cellofoam CZ. Objednávka musí být doručena prodávajícímu písemně, faxem, dopisem či elektronicky (e-mailem). Při elektronickém odeslání objednávky nahrazuje podpis jméno osoby zasílající objednávku. Potvrzení objednávky provede pověřený pracovník nejdéle do 3 pracovních dnů od obdržení objednávky a způsobem dohodnutým se zákazníkem.

3. Ceny, platby
Cena zboží, pokud není nabídkou nebo rámcovou smlouvou uvedeno jinak, se rozumí „ze skladu prodávajícího“, tj. nezahrnuje náklady na dopravu zboží ke kupujícímu. Všechny ceny jsou uváděny bez zákonem stanovené daně z přidané hodnoty. K cenám je účtována DPH v aktuální zákonem stanovené sazbě. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží následujícími způsoby: bezhotovostním převodem na účet společnosti Cellofoam CZ uvedený na daňovém dokladu nebo
v hotovosti při předání zboží. V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu společnosti Cellofoam CZ, uvedeného na daňovém dokladu. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí daňový doklad, na kterém je uvedena platba v hotovosti. Kupní cena za dodané zboží je splatná do data uvedeného na vystaveném daňovém dokladu. Zákazník je povinen uhradit veškeré závazky vůči společnosti Cellofoam CZ podle pravidel stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, nemá-li se společností Cellofoam CZ sjednány platební podmínky individuální. V případě, že se zákazník ocitne
v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05%
z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

4. Dodání zboží, dodací lhůty

Společnost Cellofoam CZ je oprávněna dle vlastního uvážení odhadnout datum dodání dle obvyklé praxe. Dodací lhůta počíná běžet od uzavření kupní smlouvy a poté, co společnost Cellofoam CZ obdrží veškeré podklady, dokumenty a údaje, které jí má poskytnout zákazník. Nedodání v dodací lhůtě neopravňuje zákazníka k další nebo alternativní náhradě škody, ani k neplnění závazků, které mu ze smlouvy vyplývají. Zákazník je však oprávněn na základě písemného vyjádření od smlouvy odstoupit, pokud společnost Cellofoam CZ není po výše uvedeném nedodání zboží nadále schopna sjednané zboží dodat v přiměřené lhůtě dohodnuté písemně se zákazníkem. Dodací lhůta se prodlouží o takové období, o něž je plnění smlouvy zpožděno vyšší mocí. Prodloužená lhůta se aplikuje i v okamžiku, kdy je zákazník v prodlení s plněním závazku, který je dohodnut nebo který lze od něj společností Cellofoam CZ přiměřeně očekávat. Pokud si společnost Cellofoam CZ sjednala smluvní pokutu za pozdní plnění, potom je společnost Cellofoam CZ povinna uhradit tuto smluvní pokutu pouze tehdy, bylo-li toto pozdní plnění způsobeno její vlastní nedbalostí a pokud zákazník předloží doklad o tom, že v důsledku tohoto pozdního plnění utrpěl ztrátu. Splatná pokuta není nikdy vyšší než ztráta, která skutečně vznikla. Společnost Cellofoam CZ je oprávněna k dílčímu dodání. Každé dílčí dodání se, pokud jde o působnost těchto podmínek, považuje za samostatnou dodávku.

5. Riziko a přechod vlastnického práva

Rizika spojená s dodávkou zboží dodávaným společností Cellofoam CZ přechází na zákazníka
v okamžiku, kdy se zboží považuje za dodané. Nakládka, odeslání nebo přeprava, vykládka a pojištění zboží jde na riziko zákazníka, a to i přesto, že ji realizuje společnost Cellofoam CZ. Průmyslová práva
a práva duševního vlastnictví ke zboží nebo práva související s dodaným zbožím nebo dokumenty, produkty a/nebo službami v souvislosti s dodaným zbožím zůstávají vlastnictvím společnosti Cellofoam CZ nebo oprávněných třetích osob a v žádném případě nepřecházejí na zákazníka.

6. Vyšší moc
V případě události vyšší moci na straně společnosti Cellofoam CZ se platnost jejích závazků pozastavuje. Pokud událost vyšší moci trvá déle než 3 měsíce, společnost Cellofoam CZ a zákazník jsou oprávněni na základě písemného prohlášení zrušit nerealizovatelné části smlouvy.

7. Záruka
Společnost Cellofam CZ ručí za kvalitu zboží, které dodá a to v takovém rozsahu, že v případě vad
v konstrukci, materiálu nebo povrchové úpravě, které jsou zjištěny během záruční doby a u nichž je řádným způsobem předložen reklamační nárok, dle vlastního uvážení znovu dodá bez dalších nákladů nebo opraví zdarma předmětné zboží, nebo vrátí zákazníkovi přiměřenou část ceny a to v plné nebo částečné výši faktury za předmětné zboží.  Pokud jde o zjevné vady, zákazník je povinen předložit nárok nejpozději při kontrole nebo zkouškách, nebo pokud tato kontrola nebo zkoušky nebyly dohodnuty, písemně do čtrnácti dnů od dodání, přičemž při nesplnění této lhůty jakýkoliv nárok vůči společnosti Cellofoam CZ zaniká. Nároky v souvislosti s jinými vadami je nutno předložit písemně do čtrnácti dnů poté, co se objeví, jinak hrozí ztráta nároku vůči společnosti Cellofoam CZ. Jakékoli právo na záruku zaniká, pokud:
• nebyly přesně dodrženy pokyny udělené společností Cellofoam CZ pro uskladnění, umístění,
   instalaci, montáž, údržbu nebo užití
• dodané zboží není užíváno řádným způsobem nebo jinak než v souladu s dohodnutým nebo
   obvyklým účelem
• zákazník nebo třetí osoba, která nebyla pověřena společností Cellofam CZ, provedly zásah na zboží
   dodaném společností Cellofoam CZ bez jejího svolení
• zákazník nesplnil své závazky vůči společnosti Cellofoam CZ, které mu vyplývají ze smlouvy, nebo je
   nesplnil řádně a včas

8. Závěrečná ustanovení
Smluvní vztahy mezi zákazníkem a společností Cellofoam CZ se řídí kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Skutečnosti v kupní smlouvě a obchodních podmínkách neupravené se řídí obchodním zákoníkem. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01. 07. 2009.