Děláme svět tišším

Jsme Vaším specialistou v oblasti zvukových izolací pro průmyslové a technické aplikace.

APLIKACE SONIFLEX

Měření prostorové akustiky
Změřte dobu dozvuku v několika krocích

Cellofoam YouTube kanál

Od nynějška vám budeme pravidelně zprostředkovávat pohled do zákulisí společnosti
Cellofoam International GmbH & Co. KG.

SNIŽOVÁNÍ HLUKU ZDRAVOTNICKÝCH PŘÍSTROJŮ

Naše výrobky nacházejí široké uplatnění i v oboru zdravotnické techniky

General terms and conditions of purchase

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

 

1.         Úvodní ustanovení

1.1        Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen „VNP“) společnosti Cellofoam CZ s.r.o. (dále pouze „Kupující”) se vztahují na závazky vznikající při nabývání zboží Kupujícím formou kupních smluv nebo smluv o dílo. Od těchto VNP je možné se odchýlit pouze na základě písemné dohody mezi Kupujícím a druhou stranou kupní smlouvy či smlouvy o dílo (dále jen „Prodávající”, Kupující a Prodávající dále jen „Strany”).

1.2        V případě smluv zavazujícím Strany k dlouhodobým a opakovaným plněním stejného druhu je Kupující oprávněn VNP v přiměřeném rozsahu změnit. Uvedená změna musí být Prodávajícímu oznámena písemně či prostřednictvím elektronické pošty (e-mail). V případě nesouhlasu se změnou VPN může Prodávající smlouvu vypovědět, výpovědní doba číní 14 dnů ode dne doručení oznámení o změně VNP      ze strany Kupujícího.

1.3        Veškeré nabídky učiněné Kupujícím jsou, až do podpisu smlouvy, nezávazné. Veškeré stanovené technické údaje je nutné považovat za přibližné, dokud nejsou Kupujícím výslovně písemně potvrzeny.                                                                                                                                          

1.4        Veškerá práva  a povinnosti Stran stanoví smlouva a tyto VNP není-li stranami písemně ujednáno jinak.           

                                                                                                                                                          

2.         Uzavření smlouvy                                                                      

2.1        Písemnou objednávku Kupujícího na uzavření smlouvy přijme Prodávající písemně do sedmi (7) dnů po doručení objednávky, není-li v objednávce uvedena lhůta delší. V případě, že Prodávající v této lhůtě objednávku Kupujícího nepotvrdí, považuje Kupující objednávku za odmítnutou.   

2.2        Smlouva je mezi Stranami uzavřena dnem doručení písemného přijetí objednávky Prodávajícími.                        

2.3        Obsahuje-li přijetí objednávky ze strany Prodávajícího odchylky od objednávky Kupujícího, je pak považováno Kupujícím za nový návrh k uzavření smlouvy a okamžikem uzavření této smlouvy je až okamžik k němuž Kupující potvrdí přijetí takového návrhu.

                                                                                                                                                      

3.         Místo a doba plnění                                 

3.1        Prodávající splní svou smluvní povinnost dodáním objednaného zboží ve stanovené době a na stanoveném místě. Dobu dodání zboží stanoví smlouva, potvrzení objednávky ze strany Prodavájícího  nebo jiné písemné ujednání Stran.                                      

3.2        Prodávající dodá Kupujícímu zboží sjednaného druhu, množství a jakosti spolu se všemi dokumenty nutnými pro užívání zboží. Není-li ve smlouvě jakost zboží určena, dodá Prodávající zboží
v jakosti odpovídající příslušné technické normě nebo v jakosti odpovídající účelu k jakému je zboží pravidelně používáno. Zboží dodané Prodávajícím musí být dodáno Kupujícímu bez jakýchkoliv faktických  a právních vad.                                            

3.3        Vlastnické právo ke zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem jeho převzetí Kupujícím. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího s převzetím věci.                         

3.4        Termín dodání a převzetí zboží se prodlužuje o dobu, po kterou trvají překážky plnění způsobené vyšší mocí. Nastanou-li na překážky způsobené vyšší mocí, je každá ze Stran povinna informovat druhou Stranu o jejich existenci. Lhůta k plnění se prodlužuje též o dobu prodlení druhé Strany.                                

3.5       Kupující je oprávněn odepřít převzetí zboží, není-li dodáno řádně a včas.       

3.6        Kupující není povinen přijmout dílčí dodávky zboží ze strany Prodávajícího, nejsou-li ve smlouvě ujednány nebo nejsou-li Kupujícím předem písemně schváleny.               

3.7        Kupující se neocitá prodlení se zaplacením kupní ceny, pokud je Prodávající v prodlení s dodávkou zboží. Po marném uplynutí dodatečně stanovené náhradní lhůty k dodání zboží je Kupující oprávněn odstoupit od smlouvy.

                                                                                        

4.         Kupní cena                          

4.1        Určení kupní ceny, měnu v jaké je určena, stejně jako způsob jejího zaplacení Kupujícím stanoví smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím, potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího, popřípadě jiné písemné ujednání Stran.

4.2        Kupní cena zboží bude hrazena na základě faktury doručené Kupujícímu. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu. Prodávající doručí Kujícímu faktury za zboží až po jeho dodání Kupujícímu.

                                                                                  

5.         Záruka a práva z vadného plnění                                    

5.1        Prodávající poskytne Kupujícímu záruku na dodané zboží po dobu výslovně ujednanou ve smlouvě. Není-li záruční doba výslovně sjednána poskytne Prodávající Kupujícímu záruku v délce 24 měsíců od okamžiku převzetí zboží Kupujícím.                                    

5.2        Zjevné vady zboží je Kupující oprávněn vytknout Prodávajícímu - reklamovat ve lhůtě 14 dnů, počínající v  okamžiku převzetí zboží.                                    

5.3        Zjištěné vady vytkne Kupující Prodávajícímu v písemné formě a to nejpozději poslední den záruční doby.

5.4        Neodstraní-li vytknutou vadu Prodávající ve lhůtě 14 dnů, je kupující oprávněn odstranění vady zajistit sám na náklady Prodávajícího. Prodávající je povinen tyto náklady kupujícímu uhradit do 30 dnů   od doručení vyúčtování. Nelze-li vytknutou vadu zboží odstranit nebo je-li její odstranění nepřiměřeně obtížné nebo nákladné, je Kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.5        Uplatnění jakýchkoliv práv z vadného plnění nevylučuje, oprávnění Kupujícího uplatnit též nárok na náhradu újmy.

                                                                                                                                                                                

6.         Závěrečná ustanovení                                                 

6.1        Veškeré vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím neupravené těmito VNP se řídí smlouvou uzavřenou mezi Prodávajícím a Kupujícím a ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku platném znění. 

6.2        Pro všechny smluvní i mimosmluvní vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím platí právo České republiky s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).   

6.3        Všechny spory, které by mohly vzniknout na základě nebo v souvislosti se smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím, budou řešeny věcně příslušným českým soudem. Místně příslušným bude soud určený dle sídla Kupujícího ke dni podání žaloby.

6.4        Je-li nebo stane-li se jedno nebo více ustanovení těchto VNP z jakýchkoliv důvodů neplatným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení těchto VNP.

6.5        Prodávající a Kupující podpisem smlouvy vyslovují svůj souhlas s těmito VNP.